donderdag 20 juni 2019         info@tesladuo.nl

1. Identificatie van de verkoper

De handelssite(www.tesladuo.nl)is een e-commercesite, toegankelijk via het internet en open voor elke gebruikervan dit netwerk. De website is een uitgave van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidnaar Belgisch recht, Tesla Duo Group, met maatschappelijke zetel in 1050 Brussel, Louizalaan 367 (België).

KBO nr. 0549.864.195
Btw nr.BE 0549.864.195
Tel.: + 32 (0) 430 15 94
E-mail: info@tesladuo.com

Verder “Tesla Duo” genoemd.

2. Voorwerp

Tesla Duowil werkzoekenden en ondernemingenin alle vakgebieden bij elkaar brengen.

Als uitgever van vacatures wil Tesla Duo enerzijds werkzoekendenop zoek naar ondernemingendie aanwerven en anderzijds ondernemingenop zoek naar profielenvan kandidatenin antwoord op de kandidaturen die ze op de website Tesla Duo posten, met elkaar in contact brengen. Dit contact gebeurt respectievelijk via de onlineplaatsing van cv’s en van werkaanbiedingen of vacatures.

De dienstverlening creëert uitsluitend een inspanningsverbintenisuit hoofde van Tesla Duo, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

Onderhavige Algemene Voorwaardenbepalen de contractuele voorwaardenvan dit contact.

3. Definities

Elk van lager vermelde termen heeft de volgende betekenis in onderhavige Algemene Voorwaarden:

 • 1

  Vacature

  duidt elke meerderjarige natuurlijke persoon of elke rechtspersoon aandie een vacatureop Tesla Duo indient.

 • 2

  Onderneming

  duidt elke meerderjarige natuurlijke persoon of elke rechtspersoon aandie een vacatureop Tesla Duo indient.

 • 3

  Werkzoekende

  duidt elke meerderjarige natuurlijke persoon of elke rechtspersoon aandie reageert op een vacatureop Tesla Duo.

 • 4

  Gebruiker

  duidt elke bezoeker aan die toegang heeft tot Tesla Duoen die Tesla Duo raadpleegt.

 • 5

  Partner

  duidt elke meerderjarige natuurlijke persoon of elke rechtspersoon aandie incidenteel samenwerkt met Tesla Duoom een actie via Tesla Duo te verwezenlijken. De partner kan het partnerschapals communicatiemiddel gebruiken.


4. Modaliteiten

a. Inschrijvingen toegang tot Tesla Duo:


Tesla Duois uitsluitend voorbehouden voor gebruikers die volgens het nationale recht de juridische bekwaamheid hebben om contracten af te sluiten en/ofte werken, meer bepaald wat betreft deminimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces.De inschrijvingop Tesla Duovereist de identificatie van de gebruikersdie oprecht en waarheidsgetrouw moet zijn en dat, voorafgaand aan elk gebruik van dewebsite en zijn diensten. Deze inschrijvingis gratis en ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers.Om zich in te schrijven moet de gebruikerde Algemene Voorwaardenaanvaarden en zijn profielonline creëren.Het daadwerkelijke gebruik van Tesla Duois pas toegelaten en mogelijk na bekrachtiging van een gebruikersnaamen een wachtwoorddie de gebruikerkiest bij zijn inschrijvingop de website.De gebruikerverbindt zich ertoezijn gebruikersnaam en wachtwoorden strikt geheim te houden en ze noch te onthullen, noch over te dragen en ze dus strikt persoonlijk te gebruiken. De gebruikerwordt dus persoonlijk verantwoordelijkgeacht voor het gebruikdat wordt gemaakt van zijn gebruikersnamen en wachtwoordenen, meer algemeen, van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit zijn gebruikvan de website.
 
 

b. Inhoud :


De ondernemingwordt uitgenodigd om gratis een pagina met de beschrijving van haar activiteitente maken op Tesla Duo.Ze wordt uitgenodigd om een vacatureop Tesla Duote posten volgens de kosteloze procedure die wordt beschreven in puntd.Beheer van de vacatures.De ondernemingverbindt zich ertoehaar vacatureduidelijk, nauwkeurig, oprecht en eerlijk te formuleren. Ze moet volledig voldoen aan het betrokken nationaal recht. Elke vacatureen invoegingdie schade kan berokkenen aan de werking of het imago van Tesla Duo of zijn uitgever, zal het voorwerp zijn van burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolgingen. Omdat het werkingsprincipe van Tesla Duoop de individuele verantwoordelijkheid steunt, is elke gebruikerdus als enige verantwoordelijkvoor zijn acties op de websiteen hun gevolgen. Tesla Duomoedigt zijn gebruikers aan om terughoudend te zijn in hun uiteenlopend gebruik van de websiteen met name, de eer en de goede naam van de anderegebruikers en de geldende wetten en reglementen te respecteren.Het is elke gebruiker, ongeacht of hij werkzoekendeof onderneming of partner is, uitdrukkelijk verboden om de dienstenvan Tesla Duote gebruiken om:

 •  

 • informatieuit te wisselen die indruist tegen de goede zeden of die de openbare orde kan verstoren;

 • meer bepaaldinformatieuit te wisselen van gewelddadige, racistische, antisemitische, xenofobe, pedofiele aard, die aanzet tot discriminatie op basis van geslacht, ras of religie of die misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven of verkrachtingen verheerlijkt. Dergelijke redevoeringen druisen trouwens in tegen de principes waarop deze website steunt;

 • vacatures op de website te posten die betrekking hebben op seksuele prestaties, ongeacht of dieprestaties gratis of tegen betaling worden verricht;

 • opzettelijk valse, nagebootste, vervalste, gemanipuleerde informatieuit te wisselen of informatie die schadelijk kan zijn voorTesla Duo, voor iedere gebruiker of iedere andere persoon die de website niet gebruikt ;

 • op willekeurige wijze persoonsgegevens of vertrouwelijkegegevensbetreffende derden op te halen of in te zamelen ;

 • programma’s of vacatures te verspreiden die schadelijk zijn voor minderjarigen, het privéleven van derden, dieren.


Deze lijst is niet uitputtend. Tesla Duobehoudt zich het recht voor om elk bericht en meer algemeen elke inhoud die niet overeenstemt met de geest van de website, te verwijderen.Wederzijds respect van de gebruikers, vertrouwen en eerlijkheid zijn de fundamentele waarden van de website.Tesla Duobehoudt zich bovendien het recht voor om een gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot zijn dienst te ontzeggen indien die de geest van Tesla Duo, onderhavige Algemene Voorwaardenof de vigerende reglementeringen niet naleeft en om de rekening van deze gebruikertijdelijk of definitief af te sluiten. Verder behoudtTesla Duozich het recht voor om bepaalde inhoud die de gebruikers online geplaatst hebben, om diezelfde redenen te weigeren en/ofte verwijderen van Tesla Duo.

c. CV-bestand :


De werkzoekendenposten hun CV op Tesla Duohetzij in de openbare modus of private modus.c.1 In de openbare modus :

Inderdaad , Tesla Duo stelt twee opties om werkzoekenden hun CV’s online te zetten . Ze kunnen ofwel hun CV’s gevuld handmatig en direct aan Tesla Duo Website in welk geval de volgende persoonlijke gegevens worden automatisch verborgen en kan niet worden geraadpleegd door bedrijven met behulp van Tesla Duo Website: • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • adres.

Echter , zullen bedrijven in staat zijn om de bovengenoemde informatie eens gecontacteerd door werkzoekenden te raadplegen zijn en zal dus in staat zijn om contact met hen terug.Of Werkzoekenden kunnen hun CV’s op Tesla Duo Website in welk geval alle opgenomen informatie zal worden geraadpleegd door bedrijven uploaden.c.2 In de private modus :

Geupload CV’s kunnen ook in de private modus worden gezet en kan dus niet worden geraadpleegd door bedrijven. Echter , Werkzoekenden nog kan worden met behulp van hun privateCV’s van toepassing op elke vacature op Tesla Duo Website .De persoonsinformatiedie in de CV’s wordt vermeld, mag geen betrekking hebben op de volgende gevoelige informatie: • Informatieover ziektes;

 • Informatieover een zwangerschap;

 • Informatiebetreffende de etnische afkomst, de politieke opinie, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid;

 • Beledigende of lasterlijke informatie.


 

d. Beheer van de vacatures:

Tesla Duo biedt ondernemingende mogelijkheid om (een onbeperkt aantal)vacatures te posten, te wijzigen, te activeren, te deactiveren, te wissen en toe te voegen in de ruimte die bestemd is voor de ondernemingen.


 
 

e. Interne e-mail:

Tesla Duo integreert een interne e-maildienstdie de gebruikers toelaat om hun zoektocht naar samenwerking te optimaliseren.f. Partners :

Potentiële partners worden uitgenodigd om contact op te nemen met Tesla Duo, per e-mail op het adresinfo@tesladuo.com om de beoogde communicatie te organiseren.
5. Aansprakelijkheid

Tesla Duo kan niet aansprakelijk worden gehoudenbij overmacht of toeval. Worden meer bepaald beschouwd als overmacht, naast de gevallen die de rechtspraak van de hoven en rechtbanken gewoonlijk aanvaarden, problemen met het elektriciteits- of telecommunicatienet, totale of gedeeltelijke stakingen, ongeacht of ze binnen of buiten de partijen plaatsvinden, lock-out, brand, storm, weer en wind, overstroming, waterschade, epidemie, oorlog, aardbeving, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, verlies vaninternetaansluiting door toedoenvan de operatoren van de informaticanetwerken, stilvallen van of incidenten met machines, explosies, blokkering van de telecommunicatie, met inbegrip van de schakelnetten of de digitale netten, defect van de toepassingen of het materiaal van de gebruikers, de gevolgen van administratieve of gerechtelijke beslissingen, normaal voorspelbare technische risico’s en meer algemeen elkevenement of elke omstandigheid buiten de redelijke controle van de betrokken partij of die niet wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid van die partij en die de uitvoering door die partij van de plichtenvan onderhavige overeenkomst verhindert of vertraagt.

Behoudens zware fout kanTesla Duo niet aansprakelijk worden gehoudenvoor:

 •  

 • de besmetting met virussen van de gegevensen/ofsoftware van de gebruiker, die door deze laatste moet worden beveiligd;

 • de slechte programmering of de slechte parametrering van de toepassingen van de gebruikerbuiten het domein van het systeembeheer, het onderhoud van de toepassingen, verzoeken, inhoud, die schadelijk zijn voor de goede werking van de systeemarchitectuur;

 • de installatie van software door de gebruiker;

 • het binnendringen van derden op Tesla Duoen/ofin de e-mail van Tesla Duoondanks de redelijke technische maatregelen die Tesla Duo heeft genomen;

 • de gevolgen van het eventuele oneigenlijke gebruik van wachtwoorden, vertrouwelijke codes, en meer algemeen, alle gevoelige informatievan de gebruiker;

 • rechtstreeksen/ofonrechtstreeks materieel nadeel dat al dan niet voortvloeit uit materiëleen/of lichamelijke schade, zoals commerciële schade, verlies van bestelling, winstderving, aantasting van het merkimago, willekeurige handelsverstoring, winstverlies voor de gebruiker.


De werkzoekendeis als enige verantwoordelijkvoor de inhoud van zijn kandidatuur.De ondernemingis als enige verantwoordelijkten opzichte van de werkzoekendevoor de verwezenlijking of niet van de afgesproken prestatie, de betaling en de kwaliteit van die laatste. Tesla Duo kanin zijn hoedanigheid van host niet aansprakelijk gesteld worden uit hoofde hiervan.
Tesla Duokomt niet tussen in debetrekkingendie ontstaan tussen de gebruikers van de website.Tesla Duoverzekert de werkzoekendegeen minimumaantalcontacten en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit aantal gelijk is aan nul of ontoereikend wordt geacht.
Tesla Duokomt niet tussen in detransactie, noch in de betaling van de prijs, noch in de uitvoering van de prestatie. Tesla Duokan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld wordenvoor het goede einde van de transactie, de eerlijkheid of de financiële capaciteit van de ondernemingen.De enige roeping van Tesla Duois om werkzoekendenen ondernemingen met elkaar in contact te brengen. Daarom kanTesla Duo niet aansprakelijk gesteld worden voor het gevolg dat wordt gegeven aan de advertenties die ondernemingenposten of de antwoorden die de werkzoekenden posten.
Door onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkennen de gebruikers zonder voorbehoud dat Tesla Duogeen enkele resultaatsverbintenis heeft betreffende de vacatures die de ondernemingen posten noch voor de antwoorden van de werkzoekendenop de vacatures die op Tesla Duo werden gepost.Bovendien communiceren enkel de gebruikers persoons- of correspondentiegegevensen dat, op hun verantwoordelijkheid.
Tesla Duois niet verantwoordelijkvoor de niet-naleving van de wettelijke plichtenbetreffende de aangifte van de ondernemingbij de bevoegde organismen, noch voor de niet-naleving van het arbeidsrecht. Er wordt hierbij herinnerd aan het feit datTesla Duoniet de werkgever is van de werkzoekendendie voor de ondernemingenwerken en tegenover hen dus geen enkele plicht heeft betreffende de naleving van het arbeidsrecht.
Het is de taak van de ondernemingenom de wettelijke plichtente respecteren die voortvloeien uit de uitvoering van een prestatiedoor een werkzoekende, meer bepaald de aangifte van de onderneming, de betaling van de prestatie, de verplichte administratieve, fiscale en socialeaangiftes die uit de uitvoering van de prestatie voortvloeien.
In dezelfde mate moet de werkzoekendealle wettelijke en administratieve plichtenrespecteren in het kader van de prestatiedie hij geleverd heeft, zoals meer bepaald zijninschrijvingbij de sociale zekerheid.
Tesla Duowijst ook elke aansprakelijkheidaf voor de inhoud van de gepubliceerde vacatures en het gedrag van de Ondernemingen. Rekening houdend met het relatief grote aantalvacatures dat op Tesla Duo wordt gepost en met het feit dat de inhoud die Tesla Duopubliceert, afkomstig is van de gebruikers zelf, kanTesla Duo in zijn hoedanigheid van host niet verantwoordelijkworden gesteld voor het waarheidsgehalte van de vacatures, de kwaliteit van de prestaties, de veiligheid of wettelijkheid van de voorgestelde diensten, noch voor de termen en de inhoud van de gepubliceerde berichten en/ofvacatures. Gebruikers moeten vacatures of berichten die de geldende wetten en reglementen niet respecteren, per e-mail melden aan Tesla Duo op het volgende e-mailadres: info@tesladuo.com.
6. Misbruik

Tesla Duostelt alles in het werk om de vacatures van vooraf geregistreerde ondernemingenop te zoeken en te controlerenvoor zover dat mogelijk is. Degebruikers kunnen Tesla Duohierbij helpen door elke inhoud die ongepast lijkt of tegenstrijdig met de wet, te melden aanTesla Duo. Degebruikers van Tesla Duokunnen hun opmerkingen sturen naar info@tesladuo.com.

Hoewel Tesla Duo niet aansprakelijk kan worden gesteld voor ongepaste inhoud, behoudtTesla Duozich het recht voor om de toegang te beperken en de toegang tot de website Tesla Duo tijdelijk of definitief te ontzeggen aan iedere gebruikerdie de regels betreffende de inhoud van artikel 4.b. van onderhavigeAlgemene Voorwaarden zou overtreden.


7. Nominatieve en persoonsgegevens

Tesla Duoschikt zich naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevensdie in België wordt gerealiseerd via zijn website betreffende persoonsgegevens die in zijn bestanden worden vermeld.

Krachtens deze wet heeft iederegebruikerrecht op toegang, voorlichting en verbetering van zijngegevens. De gebruikerheeft ook het recht om zich kosteloos tegenhet gebruikvan zijn persoonsgegevensvoor direct marketing te verzetten. De gebruiker kan deze toegang, voorlichting, verbetering en verzet uitoefenen door een e-mail te sturen (info@tesladuo.com) of naar Tesla Duote schrijven op het hoger vermelde adres.

Tesla Duoheeft het recht om zijn dienstenop elk momentte weigeren of om gegevensgeheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Tesla Duowordt gehost door de bvba Tesla Duo Group naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 1050 Brussel, Louizalaan 367 (België), die eveneens de verwerking controleert. De servers worden onderhouden door (deonderneming SAS OVH, 59100 Roubaix, 2 rue Kellermann, BP 80157, Frankrijk), in hun lokalen. Deze ondernemingen zijnverantwoordelijk voor de verwerking van uwgegevens. Zolang Tesla Duosamenwerkt met partners om zijn diensten aan te bieden, kan Tesla Duouw gegevensmeedelen aan deze partners voor zover dat nodig is voor het technische beheer en de maintenance van de dienstenTesla Duo.

Tesla Duowil zijn activiteitentot anderelanden uitbreiden door toegang te verlenen tot de gegevens. De gebruikerstemt in met het gebruik van zijn gegevensbinnen de Groep Tesla Duo.

De informatiedie Tesla Duoinzamelt, dient enkel om de gebruikers beter te dienen.

De cv’s en vacatures kunnen in de database van Tesla Duoworden bewaard, zelfs nadat de vacaturewerd ingevuld.

Tesla Duogebruikt cookies om het surfen op zijn website gemakkelijker en aangenamer te maken en om inhoud weer te geven die overeenstemt met de behoeften en de voorkeuren van de gebruikers.

Tesla Duoregistreert en bewaart Internet Protocol-adressen (IP-adressen) voor een beperkte periode in logbestanden, voor zover dat nodig is om de gegevens te beveiligen. Verder gebruikt Tesla Duode IP-adressen om anonieme statistieken te creëren om het aantal bezoekers op zijn website te meten (verkeer) en om het aantal klikken via de websites van onze partners te tellen, maar Tesla Duomaakt geen individuele gebruikersprofielenen linkt ze ook niet aan identificeerbare persoonlijkeinformatie.

Via de parameters van zijn browser kande gebruikerde installatie van cookies weigeren. In dat geval kan het zijn dat bepaalde rubrieken van de website Tesla Duo niet behoorlijk of zelfs helemaal niet werken, wat niet kan worden verweten aanTesla Duo.

Tesla Duobewaart enkel de persoonlijke gegevensdie de gebruikerin zijn account heeft ingevoerd. Er worden geenanderepersoonsgegevens bewaard.

Door Tesla Duo te gebruiken, stemt de gebruikerin met de inzameling, de overdracht, de bewaring en het gebruikvan zijn persoonlijke informatiedoor Tesla Duoop servers die zich in de Europese Unie bevinden. De gebruikerstemt ook in met de ontvangst van promotieboodschappen van Tesla Duo, behalve indien hij aangeeft dat hij dergelijke promoties niet wilt ontvangen.

De elektronische contactgegevens van de gebruikers kunnen worden gebruikt om commerciële mededelingen betreffende de producten en dienstenvan Tesla Duo te mailen. Neem contact op met info@tesladuo.com indien u dergelijke mededelingen niet wilt ontvangen.

Tesla Duogebruikt de codering van de gegevens (SSL) om de gebruikers te helpen de juistheid en beveiliging van hun persoonsgegevenste verzekeren en het verboden of onjuiste gebruikdoor een derde te verhinderen.

De SSL-codering is actief indien het kleine hangsloticoon onderaan in uw browser staat en het adres begint met “httpS://…”. Dit geeft aan dat de transfer van de gegevensdoor SSL (Secure Socket Layer) beschermd is met een codering van 128 bit, zodat derden geen illegale toegang kunnen hebben tot uw gegevens. Indien de codering niet actief is, moet u heel voorzichtig zijn bij de verzending van vertrouwelijkeinformatie via het internet.


8. Intellectuele eigendom

Tesla Duoen alleelementenervan zijn beschermd door de vigerende wetten op de intellectuele eigendom. Ze zijn de exclusieve eigendomvan Tesla Duoen/of derden met wie Tesla Duo akkoorden heeft afgesloten.

Elke reproductie of openbare communicatie van de merken, teksten, foto’s ofander materiaal dat op Tesla Duowordt gepubliceerd, is streng verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toelating van Tesla Duo.

Tesla Duobehoudt zich het recht voor om elke hyperlink te verwijderen die naar Tesla Duoverwijst zonder de geest van Tesla Duo te respecteren.

De gebruikers, ongeacht of ze werkzoekenden,ondernemingen of partners zijn, kunnen zich verplicht zien om foto’s of persoonlijke documenten te posten op Tesla Duowaarvan het gebruikkan zijn beperkt of gecontroleerd door een stelsel van auteurs- of andere rechten. Door onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, geven de gebruikersTesla Duode toelating om die documenten te publiceren, gebruiken, verspreiden en reproduceren op elke visuele of audiovisuele reclamedrager en dat, gratis en onherroepelijk.

De gebruikers kunnen Tesla Duo niet aansprakelijk stellen indien derden deze documenten zouden gebruiken voor commerciëleof anderedoeleinden die een inbreuk zijn op de wetgeving betreffende werken die beschermd zijn door auteursrechten.

Geen enkele foto, video of anderewillekeurige inhoud mag een inbreuk vormen op deintellectuele eigendomsrechten van derden en het posten van een foto of een video of iedere anderewillekeurige inhoud, veronderstelt dat de persoon die het initiatief nam over de vereiste rechten beschikt. Degebruikersdie dergelijke inhoud meedelen aan Tesla Duo, vrijwaren die laatste tegen elk verhaal dat derden kunnen doen gelden omdat dit materiaal hun rechten zou schenden.

De gebruikers erkennen dat Tesla Duode producent is van het gegevensbestand van werkaanbiedingen en houder van de exclusieve rechten op dit gegevensbestand.

9. Bewijs

De computerregisters, die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden worden bewaard in de informaticasystemen van Tesla Duo, worden als bewijsstukken van de communicatie beschouwd.

10. Relatie tussen de partijen

Tesla Duoen de gebruikers zijn zuiver onafhankelijke partijen. Ieder van hen handelt in eigen naam en voor eigen rekening. OnderhavigeAlgemene Voorwaarden creëren geen band van ondergeschiktheid, mandaat, onderneming in participatie, gemeenschappelijke onderneming, betrekkingenwerkgever/werknemer tussen de werkzoekende, de onderneming, de partners en Tesla Duo.


11. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Onderhavige Voorwaardenzijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Tesla Duoen de gebruikers. Ze kunnen eventueel worden aangevuld met bijzondere voorwaarden. Bij tegenspraak hebben zowel de Algemene Voorwaardenals de bijzonderevoorwaardenvan Tesla Duovoorrang op de Algemene Verkoopsvoorwaarden of bijzonderevoorwaardenvan zijn medecontractanten.

De nietigheid van een beding of een deel van een beding van onderhavige Voorwaardenheeft geen gevolgen voor de andere bedingen of delen van bedingen en het betrokken beding of deel van een beding zal in de mate van het mogelijke worden vervangen door een geldige bepaling met hetzelfde effect.

OnderhavigeAlgemene Voorwaardenkunnen worden geraadpleegd vanaf elke pagina van Tesla Duo. Indien de gebruiker dat wenst, kan hij een exemplaar downloaden, printen en archiveren.

Deze Algemene Voorwaardenzullen in de toekomst evolueren. Degebruikersstemmen stilzwijgend in met elke wijziging wanneer ze Tesla Duo blijven gebruiken en bezoeken. Ze moeten regelmatig kennis nemen van de nieuweAlgemene Voorwaarden.

Tesla Duonodigt de werkzoekenden, ondernemingenen partnersuit om kennis te nemen van de Algemene Voorwaardenen ze te aanvaarden door op “IK AANVAARD” onderaan deAlgemene Voorwaardente klikken om een account te kunnen creëren. Bij ontstentenis hiervan kunnenwerkzoekenden, ondernemingenen partners geen zaken doen met Tesla Duo.

Het feit dat de gebruiker de Algemene Voorwaardenvan Tesla Duoniet in zijn moedertaal leest, ontslaat hem helemaal niet van hun toepassing. DeAlgemene Voorwaardenworden in drie talen aangeboden [Nederlands/Frans / Engels].

De ondernemingdie een vacatureop Tesla Duo wil posten, verklaart de vereiste juridische bekwaamheid te bezitten.


12. Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige Algemene Voorwaardenworden geregeld door het Belgisch recht. Departijen stemmen ermee in dat de hoven en rechtbanken van Brussel als enige bevoegd zijn voor geschillen in verband met onderhavige algemene voorwaarden.


Terug naar boven